รับมอบหนังสือโครงการ ไทยประกันชีวิต Read For Life

🚩วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบหนังสือโครงการ ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมการอ่าน สร้างการเรียนรู้ เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องโถงศูนยอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

🚩วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1ThGYiWjrhLKwJEeeBbg9HrEGYJbYoemB 📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ

Read more

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนมิถุนายน)

🚩เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 (ประจำเดือนมิถุนายน) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ บริเวณชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

💐เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ✨วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี —————————————– 📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ:

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจริญญา เสนาบุตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจริญญา เสนาบุตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2566 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.

Read more

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

🚩ดร. ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิป เกตุสิริ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมมอบของที่ระลึก และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Game” ระหว่างวันที่ 25

Read more

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ประจำเดือนพฤษภาคม)

🚩เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (ประจำเดือนพฤษภาคม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไม่จำกัดประเภท และเวลาออกกำลังกาย) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี) และการออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน

Read more

โครงการสานสัมพันธ์ KRU WE CAN DO ปีที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ KRU WE CAN DO ปีที่ 9 เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ Radisson Resort & Spa Hua

Read more

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนพฤษภาคม)

🚩เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (ประจำเดือนพฤษภาคม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ บริเวณหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างดี

Read more

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2566

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2566 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2566 —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook

Read more