โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์

🚩เมื่อระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ วิทยากรโดย: นายจิระ ชนรักสุข และนายอมร เจือตี๋ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 1

Read more

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ประจำเดือนมีนาคม)

🚩เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ประจำเดือนมีนาคม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไม่จำกัดประเภท และเวลาออกกำลังกาย) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี) และการออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเลื่อนอันดับเว็บโอเมตริกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566

🚩เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเลื่อนอันดับเว็บโอเมตริกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/13yvfdKctQTydf1u2rGXRaQyHbdQxAGtS 📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ

Read more

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

🚩เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1UngO__gwK0WrAuYSZMk6Rewzeh67nKsu?usp=share_link 📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

🚩วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วิทยากรโดย: 1. นายวิทยา สมจริยา 2. นายไตรรงค์ ไกรเทพ 3. นายขัตติยะ ผลขวัญ ณ ห้องประชุม

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ

🚩วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย อาจารย์ชลธร บุญศรี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อปรับ

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

🚩วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการจัดการงานห้องสมุดโรงเรียนภายใต้โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอของชุมชน (ห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์) และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read more

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระเบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (42 nd WUNCA)

🚩เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระเบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (42 nd WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1ETuwVf0tm_n_YoglcUG1sxIFXqyvdRPr

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีเจิมป้ายใหม่หอพระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีเจิมป้ายใหม่หอพระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต ณ บริเวณถนนหลังหอพระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/1ta9VuHiRuhztOZFxjXh3TZa1Fs5… ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

Read more

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

🚩วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ บริเวณชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

Read more