โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนธันวาคม)

🚩วันที่ 2 ธันวาคม 2565 (ประจำเดือนธันวาคม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ บริเวณชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

Read more

การประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

🚩วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 🌟โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม 1. ชี้แจงนโยบาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงบประมาณของมหาวิทยาลัย 2. แนะนำผู้บริหารระดับต่าง ๆ แนะนำบุคลากรใหม่ และบุคลากรที่ได้ตำแหน่งสูงขึ้น 3. แจ้งระเบียบ

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป (5 ธ.ค. 65)

🚩วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 65 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more

ประกาศผล กิจกรรมประกวดการแข่งขันออกแบบแผนที่เดินทางศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📣ประกาศผล❗️ ❗️ 🚩กิจกรรมประกวดการแข่งขันออกแบบแผนที่เดินทางศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Guide Map Design for An Asean Study Center Contest) ในรูปแบบ Infographic 🗺🏫 🥳โดยผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1️⃣ รางวัลชนะเลิศ อันดับ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

🚩เมื่อระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสถาบันและผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🚩วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสถาบันและผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการติดตามฯ ดังนี้

Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม คุณประภาพร ปรียาภัสวรสกุล คุณสาธิต

 5,100 total views,  3 views today

Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” วิทยากรโดย 1. อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม 2. คุณประภาพร

Read more

ร่วมกิจกรรม EDUtech CIO Summit 2022 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมงาน EDUtech CIO Summit 2022 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

Read more

ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/1yUvyrqMbrPPo7zKQeQCASMBy0eb… ภาพ/ ข่าว : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

Read more