Home

ฐานข้อมูลออนไลน์

 Search ThaiLIS Discovery Service(ฐานข้อมูลออนไลน์): 

 
Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม คุณประภาพร ปรียาภัสวรสกุล คุณสาธิต

 1,110 total views,  17 views today

ข่าวกิจกรรม

  

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม คุณประภาพร ปรียาภัสวรสกุล คุณสาธิต

 1,111 total views,  18 views today