โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ
กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก”
วิทยากรโดย
1. อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม
2. คุณประภาพร ปรียาภัสวรสกุล
3. คุณสาธิต ยอดดำเนิน
4. ครูสมเดช จันทาวุฒิ
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมรับฟัง โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ
กิจกรรม “ทวาย มะริด ตะนาวศรี มรดกร่วมวัฒนธรรมพรมแดนตะวันตก” โดยเป็นการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในเรื่องของทวาย มะริด และตะนาวศรี แก่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเครือข่าย รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่าน
✨สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/…/19AmpvJ3rd5dBaDwTAawNGf999qP…
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/