ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2566

🚩ขอประชาสัมพันธ์😘 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยสามารถ Scan QR code หรือสืบค้นเข้าชมหนังสือใหม่ได้ที่: http://lib.kru.ac.th —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/

Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

🚩วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1AnRAL_VTBK0tIoXqLgC0cjn7gmu3Ugaj?usp=share_link 📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

🚩เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/16U9heP9AHJxwvOv4nQUpjMAoUA78FY3U?usp=share_link 📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🚩เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร

Read more

โครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🚩วันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสละหนึ่งครั้ง ปีละ 4 ครั้ง แบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามงานและชั้นของตนเอง ภายในสำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00-12.00 น.

Read more

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ประจำเดือนเมษายน)

🚩วันที่ 26 เมษายน 2566 (ประจำเดือนเมษายน) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไม่จำกัดประเภท และเวลาออกกำลังกาย) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี) และการออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน

Read more

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2566

🚩เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1gEp_ymUjA9TcRqiCxxbfyiaNCBr8mkkn 📜ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อมร เจือตี๋ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อมร เจือตี๋ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2566 ณ วันที่ 22

Read more

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🚩เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สันถวะโกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา ทวีวัฒน์

Read more

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

🚩ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more