ประวัติความเป็นมา

……….สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยครูกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2519เริ่มแรกได้เปิดบริการที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารอำนวยการ (อาคาร 1) โดยใช้ห้องเรียน 2 ห้อง เป็นสถานที่ชั่วคราวมีบรรณารักษ์เป็นหัวหน้าฝ่ายคนแรก คือ อาจารย์สุชาดา สุทธาพันธ์ ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารหอสมุดขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 18 x 45.50 เมตร ด้านหน้ามีห้องประชุมเล็กจุคนได้ประมาณ  100 คน ด้านขวามือเป็นห้องเรียนปฏิบัติการของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ อาคารนี้สร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 โดยได้ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จากที่เดิมมาติดตั้งที่อาคารหอสมุดหลังใหม่และได้ใช้เป็นหอสมุด เปิดให้บริการมาจนถึงปี พ.ศ. 2544

……….ในปีการศึกษา 2540 ฝ่ายหอสมุดได้รับยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และในปีการศึกษา 2541 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังใหม่ มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานสากล โดยรวมเนื้อที่ทั้งอาคารหอสมุดเดิมและอาคารใหม่ ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ 6,000 ตารางเมตร เป็นอย่างน้อย การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 จึงมีการดำเนินการขนย้ายทรัพยากรสิ่งของจากอาคารเดิมมาเปิดให้บริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา อาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 ในมาตราที่ 10 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการโดยจัดให้สำนักวิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมเป็นหน่วยงานเดียวกันภายใต้ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจนถึงปัจจุบันนี้