ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตรวจสอบรายชื่อ >>>>>ListOfAcademicSkillsContestants2561<<<<<