เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดยดร.ณรงค์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสังเกตการณ์และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์