การประกวด Green Office สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ทองแดง) ในการนี้ขอขอบคุณ ดร.เอกบุตร อยู่สุข อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ฒวีพร โต๊ะวนิช อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการคัดแยกขยะ และขอขอบคุณบุุคลากร ทุกท่านที่ทำให้การตรวจประเมินผ่านไปด้วยดีในครั้งนี