แพรว ปีที่ 42 ฉบับที่ 968 เดือนมีนาคม 2564

แพรว ปีที่ 42 ฉบับที่ 968 เดือนมีนาคม 2564

ตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ

  • สัมภาษณ์พิเศษ Mark & Kimberly Forever  หน้า 92
  • Preaw Talk : The Fight Club หน้า 106

สถานที่บริการ : ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ