สิทธิและสวัสดิการสังคม

ชื่อเรื่อง : สิทธิและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้แต่ง : อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2563

เลขเรียกหนังสือ : 361.61 อ819ส

สถานะ : หนังสือทั่วไปชั้น 2

สาระสังเขป

หนังสือ “สิทธิและสวัสดิการสังคม” เป็นหนังสือที่เขียนให้อ่านง่าย คำอธิบายชัดเจนไม่เยิ่นเย้อ โครงสร้างของหนังสือก็จัดไว้เป็นระบบดี และที่ขาดเสียไม่ได้คือกรณีศึกษาในระดับชุมชน เมื่ออ่านแล้วได้ความรู้ในหลายๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิในสิ่งแวดล้อม เน้นการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สวัสดิการสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญแก่คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงพลเมืองผู้เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการกำหนดนโยบายสังคม และมีความหมายที่กว้างกว่าความเป็นปัจเจก นั่นคือหมายถึงผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน พลเมืองของประเทศ และผู้ห่วงใยในการส่งมอบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้คนรุ่นต่อๆ ไป ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วย ซึ่งการพัฒนาชุมชนที่เริ่มจากความเข้าใจเรื่องสิทธินั้นจะต้องอาศัยนโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่มีหมุดหมายในเรื่องความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุดทุกระดับทุกฝ่ายต่างเป็นมืออาชีพ สองประสานนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน แล้วคุณจะพบเส้นทางในการหาคำตอบของทางรอดในทุกวิกฤติด้วยหนังสือในมือคุณเล่มนี้!