คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

ชื่อเรื่อง : คู่มือการเชียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

ชื่อผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

สถานที่พิมพ์ : พระนครศรีอยุธยา:  ไพบูรณ์พิพัฒน์

ปีที่พิมพ์ : 2562

เลขเรียกหนังสือ : 010.44 ท668ค

สถานะ : หนังสือทั่วไปชั้น 2

สาระสังเขป :

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขียนและการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เขียนงานวิชาการใช้ในการอ้างอิงไว้ท้ายเนื้อหาของงานเขียนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น