สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับและมอบขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร. ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร

ได้รับและมอบขวัญขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 (ปีเสือทอง) แก่

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชถัฏกาญจนบุรี
  • กองพัฒนานักศึกษา