รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานวันครูครั้งที่ 66

🚩เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณธรรมคนไทยสู่สากล” ผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
1.ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2.ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3.ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
6.รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
7.ดร.ธงชัย เหมือนชู อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
8.ผศ.ดร.ธง บุญเรือง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.นางอมรา เกรอด บุคลากรสังกัดสำนักวิทยาบริการฯ
ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)