การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565

🚩เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลารักษ์ และ ผศ.ดร.จันทรัตน์ กิ่งแสง เป็นกรรมกาารผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)