การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564

🚩วันที่ 11 มิถุนายน 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564

✅โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์มนต์สวรรค์ พลอยมุกดา ประธานกรรมการ
2. ผศ.คมสัน ศรีบุญเรือง กรรมการ
3. อาจารย์นิรุตต์ จรเจริญ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววิลาวัณย์ แสงประดับเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

📸ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)

 “