กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อวิดีโอการเรียนการสอน”

🚩เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อวิดีโอการเรียนการสอน” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.บุษบา สังข์วรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากร นายนพรัตน์ ประดิษฐ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

🖥โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

📌สามารถชมรูปภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1eHac12ew0-LdRG91CWPgGzmiXDG3PK8J?usp=sharing

📸ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)