วันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 มิถุนายน 2565

🚩วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.39 น. ที่ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 มิถุนายน 2565
นำโดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดพิธีเป็นประจำทุกปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ส่งผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรียกฐานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี และในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรียกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันสังกัดกระทรวง อว.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ และงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี
—————————————–
📰ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/
Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/
Facebook ศูนย์อาเซียนศึกษา: https://www.facebook.com/kruasean/
Line: @aritkru (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)