ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับการก่อตั้งวิทยาลัยครูกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2519 เริ่มแรกได้เปิดบริการที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารอำนวยการ (ตึก 1) โดยใช้ห้องเรียน 2 ห้องเป็นสถานที่ชั่วคราวมีบรรนารักษ์เป็นหัวหน้าฝ่ายคนแรก คือ อาจารย์สุชาดา สุทธาพันธ์ ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารหอสมุดขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 18 x 45.50 เมตร ด้านหน้ามีห้องประชุมเล็กจุคนได้ประมาณ 100 คน ด้านขวามือเป็นห้องเรียนปฏิบัิติการของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาตร์ อาคารนี้สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 โดยได้ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จากที่เดิมมาติดตั้งที่อาคารหอสมุดหลังใหม่และได้ใช้เป็นหอสมุด เปิดให้บริการมาจนถึงปี พ.ศ. 2544

ในปีการศึกษา 2540 ฝ่ายหอสมุดได้รับยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และในปีการศึกษา 2541 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารสำนักวิทยบริการและ้เทคโนโลยีสารสนเทศหลังใหม่มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานสากล โดยรวมเนื้อที่ทั้งอาคารหอสมุดเดิมและอาคารใหม่ ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ 6,000 ตารางเมตรเป็นอย่างน้อย การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 จึงมีการดำเนินการขนย้ายทรัพยากรสิ่งของจากอาคารเดิมมาเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา อาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์”