ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ในการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561 – 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหาผู้อำนวยการใหม่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายของผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาแผนกลยุทธ์การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556 – 2559) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำมาเป็นเครื่องนำทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้กำหนดให้มีแนวทางการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีปัจจัยเสริมในการดำเนินงานตามแผน เช่น ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ได้ให้บุคคลจากทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และจัดประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เป็นต้น ในแต่ละปีงบประมาณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง และถอดแผนกลยุทธ์ฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทำออกมาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา

 • ศูนย์กลางการเรียนรู้ สรรสร้างสังคมอุดมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น สู่การศึกษาตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

 • สรรสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ

 • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 • บริการวิชาการและพัฒนาระบบสารสนเทศสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
 • นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการดำเนินงาน
 • บริการสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (อัตลักษณ์)

วัตถุประสงค์

 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศทรัพยากรการเรียนรู้หลากหลาย อันจะส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • เป็นศูนย์กลางสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) ของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
 • เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน
 • เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตกและประชาคมอาเซีย