บุคลากร


ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดร.ณรงค์ พันธุ์คง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์อมร เจือตี๋
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์พิศาล คงเอียด
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฝ่ายงานบริหารทั่วไปชื่อ-สุกล : นางอมรา  เกรอด (อัม)
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
e-mail : amara@kru.ac.thชื่อ-สุกล : นางสาวจริญญา  เสนาบุตร (มุก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : jarinya@kru.ac.th


 
ชื่อ-สุกล : นางสาวขวัญเรือน  วงศ์ศรีสังข์ (กี้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : kwanruan@kru.ac.th


 
ชื่อ-สุกล : นางสาววิลาวัณย์   แสงประดับเพชร (สาว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : wilawan@kru.ac.th


 
ชื่อ-สุกล : นายนภัทร์  ยิ่งมี (น้อย)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : noi@kru.ac.th


 ฝ่ายงานวิทยบริการชื่อ-สุกล : นางสาวรุ่งรวี  ลาภมูล (กุ้ง)
บรรณารักษ์
e-mail : rungravee@kru.ac.th


 
ชื่อ-สุกล : นางสาวจีรภา  อินทะนิน (ฐา)
บรรณารักษ์
e-mail : jeerapa@kru.ac.thชื่อ-สุกล : นางศิริพร  ศรีเพชรดี (เอื้อง)
บรรณารักษ์
e-mail : siriporn@kru.ac.thชื่อ-สุกล : นางสุนันทา  นาถาดทอง (นัน)
บรรณารักษ์
e-mail : sununta@kru.ac.thชื่อ-สุกล  : นายเจษฎารัตน์  เรียนรู้ (เจษ)
บรรณารักษ์
e-mail : jessada@kru.ac.thชื่อ-สุกล : นางสาวฐานิกา  ม่วงศักดิ์ (ดา)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : thanika2518@kru.ac.thชื่อ-สุกล : นางอุดม  หงษ์โพธิ์ (ดม)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : udom@kru.ac.thชื่อ-สุกล : นางสาวสุพัชรี  มากบัว (พัช)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : suphatchari@kru.ac.thชื่อ-สุกล : นายพนา  พูดเพราะ (บอย)
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : pana@kru.ac.thชื่อ-สุกล :  นายมนัส บุญเลิศ (มนัส)
ช่างอิเลคโทรนิคส์ ระดับ 2
e-mail : manut2005@kru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 080-653-0299ชื่อ-สุกล  : นางสาววิชชุดา เขม้นดี (ปิกนิค)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail  : widchouda.k@kru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-836-0646ชื่อ-สุกล : นายหลวงภพ ผ่องใส (หลวง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail  : motoki99@kru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 095-527-5117ชื่อ-สุกล : นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  ปู่สุข (กบ)
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
e-mail : nutda2469@kru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 062-432-2946