รวมลิงค์รายชื่อเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา ชื่อยูอาร์แอล
คณะครุศาสตร์ http://ed.kru.ac.th/
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย http://child.kru.ac.th/
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ http://math.kru.ac.th/
สาขาวิชาสังคมศึกษา http://social.kru.ac.th/
สาขาวิชาพลศึกษา http://physical.kru.ac.th/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป http://genscied.kru.ac.th/
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ http://english.kru.ac.th/
สาขาวิชาภาษาไทย http://thai.kru.ac.th/
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา http://ictcom.kru.ac.th/
วิชาชีพครู http://teaching.kru.ac.th/
สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา http://admin.kru.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://fst.kru.ac.th/
สาขาวิชาเคมี http://chem.kru.ac.th/
สาขาวิชาพืชผักแบบบูรณาการ http://vegetable.kru.ac.th/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร http://food.kru.ac.th/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป http://gensci.kru.ac.th/
สาขาวิชาเทคโนโลยี http://comed.kru.ac.th
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://huso.kru.ac.th/
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน http://community.kru.ac.th/
สาขาวิชาดนตรี http://music.kru.ac.th/
สาขาวิชาภาษาจีน http://chinese.kru.ac.th/
สาขาวิชาภาษาไทย http://thai.huso.kru.ac.th/
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ http://be.kru.ac.th/
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ http://public.kru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ http://ms.kru.ac.th/
สาขาวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว http://tourism.kru.ac.th/
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต http://communication.kru.ac.th/
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต http://account.kru.ac.th/
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก http://retail.kru.ac.th/
สาขาวิชาการตลาด http://marketing.kru.ac.th/
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป http://business.kru.ac.th/
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ http://bsc.kru.ac.th/
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://techno.kru.ac.th/
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก http://ftm.kru.ac.th/
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ http://logistics.kru.ac.th/
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร http://resource.kru.ac.th/
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://industrial.kru.ac.th/
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี http://dskru.kru.ac.th/