Home

ฐานข้อมูลออนไลน์

 Search ThaiLIS Discovery Service(ฐานข้อมูลออนไลน์): 

 
Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี —————————————– ติดตามข่าวสาร: https://arit.kru.ac.th/ Facebook สำนักวิทยบริการฯ: https://www.facebook.com/aritkru/ Facebook

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนธันวาคม)

🚩วันที่ 2 ธันวาคม 2565 (ประจำเดือนธันวาคม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ บริเวณชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ